Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Woordprikkels – versie 15 augustus 2022

Belangrijke gegevens van Woordprikkels

Woordprikkels
Mr. Groen van Prinstererlaan 161
9406 NB Assen
Kamer van Koophandelnummer 65209842
e-mailadres: info@woordprikkels.nl
website: www.woordprikkels.nl

Woordprikkels geef ik in deze voorwaarden ook aan met ‘ik’, ‘me’, ‘mij’ en ‘mijn’.

Artikel 1 Wanneer deze voorwaarden gelden

1.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor elk aanbod, elke offerte en iedere overeenkomst waarbij ik partij ben.
1.2 Ik mag deze algemene voorwaarden altijd aanpassen. Ze gelden vanaf de datum die bovenaan deze voorwaarden staat.
1.3 Zijn één of meer bepalingen van deze voorwaarden ongeldig? Of verklaar je één of meer bepalingen ongeldig? Dan blijven alle andere bepalingen van deze voorwaarden wel gelden.
1.4 Zijn bepalingen in de hieronder genoemde documenten strijdig met elkaar? Dan geldt de volgende rangorde:

 1. onze overeenkomst
 2. eventueel de bijlagen bij onze overeenkomst
 3. deze algemene voorwaarden
 4. eventuele aanvullende voorwaarden

Artikel 2 De offerte

2.1 Bij het opstellen van een offerte ga ik uit van de gegevens die je aan mij geeft.
2.2 Mijn offertes zijn 1 maand geldig, gerekend vanaf de datum van de offerte. Na deze termijn vervalt de offerte.
2.3 Offertes gelden niet automatisch voor overeenkomsten in de toekomst.
2.4 Je kunt mij niet aan een offerte houden waarvan je had kunnen begrijpen dat ik een kennelijke vergissing, verschrijving of typefout heb gemaakt.
2.5 Bij de offerte stuur ik een pdf van deze algemene voorwaarden mee of, als dat praktisch niet mogelijk is, geef ik je de link door waar je deze voorwaarden op mijn website kunt vinden en als pdf kunt downloaden.

Artikel 3 De overeenkomst

3.1 Op het moment dat je mijn offerte accepteert, hebben we een overeenkomst.
3.2 Een overeenkomst kan ook ontstaan op het moment dat ik op jouw verzoek met het uitvoeren van een mondeling gegeven opdracht begin. Ik stuur je dan wel altijd nog een schriftelijke bevestiging van de opdracht. Bij die schriftelijke bevestiging stuur ik een pdf van deze algemene voorwaarden mee.
3.3 Vraag je via mijn website een product of dienst aan, dan ontstaat onze overeenkomst zodra je van mij een bevestiging per e-mail hebt ontvangen.
3.4 Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van de overeenkomst.

Artikel 4 Herroepingsrecht (bedenktijd) diensten

4.1 Handel je niet vanuit je beroep of bedrijf? Dan ben je een consument.
4.2 Ben je een consument? Dan heb je voor overeenkomsten die je op afstand sluit (bijvoorbeeld online, telefonisch of via een videobel-gesprek in principe een bedenktermijn. Je kunt tijdens die bedenktermijn van je herroepingsrecht gebruikmaken. Dit houdt in dat je de overeenkomst meteen kunt ontbinden (= beëindigen) zonder dat je hiervoor een reden hoeft te geven.
4.3 Je hebt een wettelijke bedenktermijn van veertien (14) dagen.
4.4 De bedenktermijn gaat in op de dag na het sluiten van onze overeenkomst.
4.5 Valt die 14e dag in het weekend of op een feestdag? Dan eindigt de bedenktijd op de eerstvolgende werkdag.
4.6 Herroepen doe je door mij een e-mail te sturen.
4.7 Vraag je of ik met het uitvoeren van mijn diensten in de bedenktermijn start, dan behoud je je bedenktermijn. Houd er wel rekening mee dat je de diensten moet betalen die ik heb uitgevoerd totdat je je bedenkt.
4.8 Valt het uitvoeren van de overeenkomst op jouw verzoek helemaal binnen de bedenktermijn? Dan heb je geen bedenktermijn, als je hiermee instemt. Om die instemming vraag ik je per e-mail. Ik begin dan pas met het uitvoeren van de overeenkomst nadat je jouw instemming hebt gegeven.
4.9 Heb je bij mij een cursus, workshop, training of toolkit met een digitale inhoud gekocht? En heb je meteen toegang tot die online inhoud? Dan heb je geen bedenktermijn. Hiermee moet je tijdens het bestelproces akkoord gaan, voordat je bij mij de online cursus, workshop, training of toolkit aanvraagt en betaalt. Ik stuur je hiervan een e-mail. Ga je niet akkoord met deze voorwaarde, dan ontstaat tussen ons geen overeenkomst.

Artikel 5 De overeenkomst annuleren

5.1 Een brainstormsessie kun je tot 24 uur van tevoren kosteloos annuleren.
5.2 In plaats van annuleren, kunnen we ook de datum van de brainstormsessie verplaatsen.
5.3 Voor andere overeenkomsten geldt dat, zolang ik nog niet met het uitvoeren van de overeenkomst ben begonnen, je onze overeenkomst kunt annuleren.
5.4 Je laat per e-mail aan mij weten dat je wil annuleren of de datum van de brainstormsessie wil verplaatsen.

Artikel 6 Het uitvoeren van de overeenkomst

6.1 Tot de digitale inhoud van een online cursus, workshop, training of toolkit krijg je meteen, maar uiterlijk binnen 24 uur na betaling, toegang.
6.2 Ik doe mijn best om de overeenkomst zo goed mogelijk uit te voeren. Ik geef geen enkele garantie op een bepaald resultaat.
6.3 Ik verwacht van jou dat je ook je uiterste best doet om op tijd aan te leveren wat ik nodig heb om onze overeenkomst uit te kunnen voeren: juiste, betrouwbare en volledige informatie. Lukt je dat niet (op tijd)? Dan mag ik de uitvoering van onze overeenkomst uitstellen (opschorten).
6.4 De inhoud en uitvoering van mijn diensten voldoen zoveel mogelijk aan de overeenkomst. Er kunnen zich situaties voordoen waardoor ik niet anders kan dan de uitvoering van de overeenkomst iets aan te passen.
6.5 Voor het uitvoeren van de overeenkomst mag ik andere partijen inschakelen. Deze algemene voorwaarden gelden dan ook.
6.6 Alle termijnen die we afspreken zijn geen fatale termijnen.
6.7 Zijn er omstandigheden binnen jouw invloedssfeer waardoor ik mijn werkzaamheden niet (tijdig) kan uitvoeren? Dan kan ik je hiervoor extra kosten in rekening brengen. Het kan ook zijn dat de werkzaamheden uitlopen.

Artikel 7 Duur en einde van de overeenkomst

7.1 Hoelang de overeenkomst duurt, staat in de offerte, de overeenkomst of in mijn schriftelijke bevestiging.
7.2 Een overeenkomst voor mijn diensten mag je altijd tussentijds opzeggen.
7.3 Koop je een woordpakket? Dan is dat geen dienst, maar een product van mij. Je kunt de overeenkomst voor een woordpakket daarom niet opzeggen. Gebruik je niet alle woorden van het woordpakket? Dan krijg je geen geld terug van de niet gebruikte woorden.
7.4 Opzeggen doe je per e-mail en hierbij gebruik je een opzegtermijn van minimaal één maand.
7.5 Zeg je onze overeenkomst tussentijds op? Dan breng ik de werkzaamheden die ik gedaan heb tot de einddatum van de overeenkomst bij je in rekening.
7.6 Onze overeenkomst kan ook tussentijds eindigen door ontbinding (zie ook Artikel 8.2).
7.7 Onder andere de volgende bepalingen blijven gelden na het einde van onze overeenkomst:

 • intellectueel eigendom;
 • (beperking van mijn) aansprakelijkheid;
 • toepasselijk recht;
 • de bevoegde rechter.

Artikel 8 Wanneer ik onze overeenkomst voor dienstverlening kan beëindigen

8.1 Als je je niet houdt aan de afspraken in de overeenkomst en/of in deze voorwaarden, dan laat ik je dit weten. Je krijgt van mij nog een korte tijd om jouw tekortkoming te herstellen. Lukt je dat niet, dan kan ik de overeenkomst opzeggen. De opzegtermijn is ten minste één maand.
8.2 In sommige gevallen kan ik de overeenkomst meteen beëindigen (ontbinden), dus zonder opzegtermijn. Dat kan ik doen in de volgende situaties:

 1. je overlijdt;
 2. de wettelijke schuldsaneringsregeling wordt of is op jou van toepassing;
 3. je vraagt (voorlopige) surseance van betaling aan of deze is al aan jou verleend;
 4. je vraagt faillissement aan of je bent al failliet;
 5. er wordt bij jou beslag gelegd;
 6. je legt je bedrijfsactiviteiten stil;
 7. je liquideert je onderneming;
 8. jouw onderneming verandert van eigenaar(s);
 9. je voegt je onderneming(en) samen;
 10. een overmachtsituatie duurt langer dan één (1) maand;
 11. een opschortingsperiode duurt langer dan één (1) maand (zie Artikel 6.3) .

Artikel 9 Overmacht

9.1 Ik hoef mijn verplichtingen in de overeenkomst en deze algemene voorwaarden niet na te komen als sprake is van een overmachtsituatie. Dat is een situatie waar ik geen invloed op heb.
9.2 Onder overmacht versta ik onder andere: overmacht van mijn softwareleveranciers; apparatuur, programmatuur of materialen van derden werken niet (goed); overheidsmaatregelen; elektriciteitstoringen; storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiediensten; netwerkaanvallen, waaronder DoS- of DDoS-aanvallen; oorlog; staking; terrorisme; natuurgeweld; brand; onbeschikbaarheid van door mij ingeschakelde derden (door ziekte of anderszins); algemene vervoersproblemen; andere bijzondere omstandigheden (zoals pandemieën, epidemieën, virussen, lockdown, etc.).

Artikel 10 Prijzen

10.1 Op mijn website staan de meest actuele prijzen.
10.2 Alle prijzen voor bedrijven zijn exclusief omzetbelasting (btw).
10.3 Alle prijzen voor consumenten zijn inclusief omzetbelasting (btw).
10.4 Mijn prijzen zijn exclusief kosten zoals reiskosten, parkeerkosten, verblijfskosten en kantoorkosten, verzend- of transportkosten, administratiekosten, en kosten voor door mij ingeschakelde derden.
10.5 Alle genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van type- en rekenfouten.
10.6 Ik mag een spoedtarief rekenen wanneer een opdracht binnen 1 werkdag terug moet zijn.
10.7 Ik mag mijn prijzen altijd aanpassen.

Artikel 11 Betalingsvoorwaarden

11.1 De betalingstermijn van mijn facturen is 14 dagen. De betalingstermijn begint te lopen vanaf de datum van de factuur.
11.2 Betaal je niet binnen de betalingstermijn, dan stuur ik je een betalingsherinnering. In deze betalingsherinnering geef ik je nog een extra betalingstermijn van 14 dagen.
11.3 Betaal je ook niet binnen de nieuwe betalingstermijn in de betalingsherinnering? Dan schakel ik een incassobureau of deurwaarderskantoor in. Houd er rekening mee dat je in dat geval over het openstaande bedrag wettelijke (handels)rente en incassokosten moet betalen.
11.4 Soms is een openstaande factuur meteen opeisbaar. Dat wil zeggen dat ik geen betalingsherinnering of aanmaning aan je hoef te sturen, om de factuur te mogen innen. In de volgende situaties is een factuur meteen opeisbaar:

 1. toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling;
 2. (voorlopige) surseance van betaling;
 3. faillissement(saanvraag);
 4. onderhands akkoord met schuldeisers;
 5. beslaglegging;
 6. stillegging van de bedrijfsactiviteiten;
 7. liquidatie of staking van je onderneming;
 8. wijziging van eigenaar(s);
 9. samenvoeging van ondernemingen.

Artikel 12 (Beperking van onze) aansprakelijkheid

12.1 Als je onjuiste of onvolledige gegevens aan mij geeft, ben ik niet aansprakelijk als hierdoor schade bij jou of derden ontstaat.
12.2 Schort ik mijn werkzaamheden op, dan ben ik niet aansprakelijk als je hierdoor schade lijdt.
12.3 Heb je zelf schuld aan het ontstaan van je schade en/of ben je zelf verzekerd tegen de ontstane schade, dan hoef ik je geen schadevergoeding te betalen.
12.4 Als sprake is van overmacht, dan ben ik niet aansprakelijk voor enige schade.
12.5 Ik ben eventueel alleen aansprakelijk tegenover jou:
a) voor directe schade of lichamelijk letsel aan personen als gevolg van een onrechtmatige daad, die mij kan worden toegerekend; of
b) voor directe schade doordat ik me niet aan onze overeenkomst houd.
12.6 Ik sluit elke aansprakelijkheid voor enige andere vorm van schade uit. Dat betekent dat ik geen indirecte schade of gevolgschade of schade als gevolg van misgelopen omzet of winst, vertragingsschade, schade door verlies van gegevens, schade door overschrijding van termijnen, diefstal, verlies of beschadiging van zaken tijdens de dienstverlening vergoed.
12.7 Mijn aansprakelijkheid voor directe schade is per gebeurtenis (waarbij een reeks van opeenvolgende gebeurtenissen telt als één gebeurtenis) en is maximaal het bedrag van onze overeenkomst.
12.8 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat je de directe schade meteen, maar uiterlijk binnen 14 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk en met uitleg bij mij meldt.

Artikel 13 Auteursrecht (= intellectueel eigendomsrecht)

13.1 Wil je gebruikmaken van door mij geschreven teksten, cursus- en trainingsmateriaal, foto’s, video’s, werkwijzen, methoden (bijvoorbeeld informatie over digitale toegankelijkheid)? Dat mag alleen als je hiervoor de afgesproken prijs betaald hebt, omdat ik het intellectueel eigendomsrecht heb.
13.2 Nadat je betaald hebt, mag je mijn intellectueel eigendomsrecht alleen voor jezelf gebruiken, zoals we dat hebben afgesproken in de overeenkomst. Je mag dus niet zonder mijn toestemming mijn intellectuele eigendomsrechten commercieel gebruiken, kopiëren, vermenigvuldigen of verkopen.
13.3 Corrigeer ik jouw teksten? Dan heb jij het intellectueel eigendomsrecht.

Artikel 14 Klachten en geschillen

14.1 Heb je een klacht over hoe ik de overeenkomst uitvoer, over de kwaliteit van mijn dienstverlening of over een factuur? Laat het mij zo snel mogelijk weten.
14.2 Pas als het niet lukt om het geschil onderling op te lossen, leg ik of leg jij het geschil voor aan de bevoegde rechter.

Artikel 15 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

15.1 Op al mijn aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
15.2 Geschillen leggen we voor aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarbinnen Woordprikkels gevestigd is of kantoor houdt. Een arrondissement is een rechtsgebied dat onder de bevoegdheid van een specifieke rechtbank valt.

PDF van de algemene voorwaarden